Regler gällande från 2012-01-01 till 2016-12-31

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare.
Intyg om godkänd testikelstatus.
För hund som före 2010-07-01 innehar minst tre 1:a pris i öppenklass på rörligt viltspårsprov men saknar 1:a pris på ordinarie viltspår krävs ytterligare ett 1:a pris i öppenklass efter 2010-07-01 oavsett provform. En av de i championatet ingående meriterna ska alltid ha erörvrats efter det att championattiteln införts för rasen.

Championat: Endast för hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubbs stambok kan tilldelas championat (SE VCH).
Testikelintyg: Hund med godkänd testikelstatus (t.ex. registrerat utställningsresultat) behöver inget testikelintyg vid ansökan om championat. Saknas uppgift om godkänd testikelstatus kan ansökan inte ske på SKKS webbtjänst online utan sker då på blankett.

Championatansökan online:  http://kennet.skk.se/championat/
Championatansökan blankett:  http://www.skk.se/dokumentbanken/ansokan-om-svenskt-championat-nord-ch/

SKKs championatregler: http://www.skk.se/prov-tavling/tips-rad/championat-titlar/

Provregler Viltspårprov: http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/regler-for-viltsparprov-T36.pdf

Provresultat stambokförs för hund som är registrerad i SKK eller i annan erkänd utländsk Kennelklubb. Svenskägd hund ska vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK. För utlandsägd hund ska kopia av registreringsbeviset medfölja anmälningsblanketten till provet.